Flash Deals diễn ra trong 10 khung giờ: - Khung giờ: 0-6-8-10-12-14-16-18-20

 

Flash Deals diễn ra trong 10 khung giờ: Khung giờ: 0-6-8-10-12-14-16-18-20

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.