HI TECH, HI TẾT

 

????Voucher 200K/3000K (chỉ 0-2h ngày 9/1) ????Voucher 888K/6800K (chỉ 12h trưa, số lượng 20 cái) ????Voucher 300K/2000K (trên trang chủ, dùng cho Điện Gia Dụng) ????Voucher 400K/5500K (trên trang Điện tử Điện gia dụng) ????Voucher 40K/400K (trên trang chính campaign, vào 0h/9h/12h/16h/20h)

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.