Klook tăng hoa hồng 77% duy nhất cho ngày 7.7.2019

 

Klook chưa bao giờ ngừng đem đến những bất ngờ và đây một chương trình vơi mức tăng Bonus bất ngờ nhất dành cho Publisher từ trước tới nay. Chương trình Tăng hoa hồng 77% so với mức hiện tại chỉ duy nhất cho ngày 7.7.2019. Chi tiết mức hoa hồng sau khi tăng 77% dành cho các Publisher xem Tại đây: https://docs.google.com/document/d/1_J8JsGBsRHz1WCHjcttYB7TyMdL1vicH/edit

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.