Sắm đồ công nghệ bằng thẻ Standard Chartered

 

Giảm 2.5 triệu cho SP từ 22 triêu Giảm 1.5 triệu cho SP từ 10 triệu *Chỉ áp dụng với sp được gắn nhãn

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.