[ SHOPEE ] ???? FLASH SALE RẺ VÔ ĐỊCH ✨ THÍCH GÌ ƯỚC ĐÓ - VOUCHER SIÊU TO

 

Cập nhật chương trình 08.03 ???? Key rush hours: 0H - 9H - 12H -15H - 18H - 21H ????????0H ⚡1. Midnight flash sale + Hero deals ⚡2. Brand storewide discount ⚡3. Midnight hot deals ⚡4. CAT voucher high MBS ⚡5. Gift Combo under 200k - 300k - 500k ⚡ 6. Brand discount" ????????9H ⚡1. Brand flash sale & Hero deals ⚡2. Brand box, GWP ⚡3. Brand discount (MDD) ⚡4. Brand voucher ⚡5. Brand collection: top 100 deals for women ⚡6. DP + Nowfood" ????????12H ⚡1. Midday flash sale + Hero deals ⚡2. Voucher hunting 50% off cap 200k mbs 0đ ⚡3. Top deal 50% off ⚡4. Brand half price ⚡5. Thematic 50% off collection for women ⚡6. Brand discount ⚡7. DP + Nowfood" ????????15H ⚡1. CB Flash sale ⚡2. CB Brand GWP + Bundle ⚡3. CB Flat price 1K - 10K - 100K ⚡4. Voucher CB hunting 50% off cap 100k mbs 0đ ⚡5. CB collection for women" ????????18H ⚡1. Flash sale best selling ⚡2. Top 9 best selling product ⚡3. Top deal by 9 most searched key words ⚡4. Top 9 favourite brands ⚡5. Top favourite collection for women" ????????21H ⚡1. Flash sale low price deals + Hero deals ⚡2. Shocking deal discount from 50% ⚡3. Flat price deal 9k - 99k - 199k ⚡4. LPG collection off 30%++ ⚡5. CAT voucher low mbs ⚡6. DP + Club (TBU)

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.